ఈ షాలోం టీవీ, పాస్టర్లు తక్కువ ధరలతో సువార్త బోధనలు ఇవ్వడానికి ఆహ్వానిస్తోంది.